Hemolysis interferes with the detection of anti-tissue transglutaminase antibodies in celiac disease

logo columbia